Betaling van de goederen
1.1 De facturen worden met de producten meegestuurd of naar het factuuradres gestuurd, indien dit afwijkt van het afleveradres. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van Trendwood op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.
1.2 Behoudens uitdrukkelijke toestemming geeft een klacht die is neergelegd bij Trendwood de klant niet het recht om een openstaande betaling of een gedeelte daarvan te staken, uit te stellen of hierop een vergoeding in zijn voordeel toe te passen
1.3 Trendwood behoudt zich het recht voor om iedere nieuwe bestelling te weigeren indien er achterstallige facturen openblijven tot het moment van de volledige betaling van alle openstaande facturen van de klant.
1.4 De facturen worden op de vervaldatum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest van 1 % per maand. Bovendien wordt het factuurbedrag verhoogd met 10 % met een minimum van 125,00 EUR, van rechtswege en zonder ingebrekestelling van zodra een factuur niet is betaald op haar vervaldag, en dit ten titel van conventioneel schadebeding. Indien een factuur op de vervaldatum niet is betaald, worden alle onbetaalde facturen opeisbaar.