ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN :
Al onze verkopen, werken en leveringen geschieden onder de hiernavolgende voorwaarden :
1/ Onze aanbiedingen worden gedaan zonder enige verbintenis : leverings- en uitvoeringsdata worden steeds bij benadering opgegeven, louter het verstrijken ervan vernietigt het contract niet.
In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waarbij een laatste redelijke leverings- en uitvoeringstermijn worden aangeduid.
2/ De koopwaren dienen bij levering te worden gecontroleerd voor wat de zichtbare gebreken betreft. Alle later gedane opmerkingen zullen niet meer worden aanvaard.
3/ Onze facturen​ zijn contant betaalbaar te Izegem. Bij niet-betaling op de vastgestelde vervaldag begint onmiddellijk een intrest te lopen van 15% zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
Bij niet-vermelding van de vervaldag is de factuur altijd contant betaalbaar. Kortingen worden niet toegestaan. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag, wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met 15% met een minimum van 12.4 euro, bij wijze van forfaitair en overminderbaar strafbeding. Goederen waarvan de betaling niet volledig vereffend is, blijven onze eigendom.
4/ Bij gerechtelijke inning of betwisting zijn alleen de rechtbanken te Kortrijk of het Vredegerecht te Izegem bevoegd.Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!