Algemene verkoopsvoorwaarden
Artikel 1. Ondernemingsgegevens
Deze website en webshop is eigendom van de firma NV Galerij Vandoorne / Trendwood, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Meensesteenweg 51, RPR Gent, afdeling Kortrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0412.030.462 met BTW nummer BE0412.030.462.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die is geplaatst bij Galerij Vandoorne NV en op elke overeenkomst die navolgend tot stand komt tussen Trendwood en de klant. Trendwood behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie.
Artikel 3. Het aanbod
3.1 De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Trendwood gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Trendwood is inzake de juistheid, upto-date zijn of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Trendwood is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zetfouten of drukfouten in de omschrijving van de aangeboden producten.
3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Artikel 4. De overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Trendwood onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Trendwood is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Trendwood passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Trendwood daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4 Trendwood kan zich binnen de wettelijke grenzen op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Trendwood op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Trendwood gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.5 Trendwood zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de voornaamste kenmerken van het/ de product(en); de totale prijs van het/de product(en), alle belastingen en extra kosten inbegrepen; de wijze van betaling; de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor het uitoefenen door de klant-consument van het herroepingsrecht.
Artikel 5. Online aankopen
De bestelprocedure via Trendwood verloopt als volgt : Selecteer het gewenste product en voeg het toe aan het winkelwagentje druk op de knop ‘Bestellen’, waarna leveringskeuze en adresgegevens worden gevraagd druk op de knop ‘Naar betalen’, waarna selectie van het gewenste betaalmiddel gevraagd wordt om de bestelling te bevestigen druk op de knop ‘Online betalen’ om via een beveiligde verbinding de betaling af te handelen Na het bestellen stuurt Trendwood een orderbevestiging per e-mail uit Indien de producten op voorraad zijn, wordt een tweede e-mail verstuurd wanneer de winkel je bestelling heeft verzonden.
Artikel 6. Leverings- en verzendvoorwaarden
6.1 Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website van Trendwood levering toestaat.
6.2 Trendwood streeft ernaar de producten te leveren binnen de termijn aangegeven op het ogenblik van bestelling (deze termijn wordt geactualiseerd in de bevestiging van de bestelling). De leveringstermijnen wordt in de mate van het mogelijke gerespecteerd. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op enig welke vergoeding. Trendwood is niet verantwoordelijk voor vertragingen van haar leveranciers of transportfirma’s. Wanneer er door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden abnormale vertraging in de leveringstermijn zou zijn, hetzij bij Trendwood zelf, hetzij bij haar leveranciers, zal Trendwood de klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen, inclusief informatie over de geactualiseerde leveringstermijn.
6.3 Trendwood is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de klant. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de klant.
6.4 Indien de klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door Trendwood toegepaste wijze, dan zullen de eventuele supplementaire kosten worden doorgerekend aan de klant.
6.5 De risico’s van verlies en beschadiging van de producten worden overgedragen aan de klant op moment van levering. Evenwel, wanneer de klant haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de klant op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de klant.
6.6 Klanten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst en dit overeenkomstig art. VI.43 van het Wetboek Economisch Recht.
Artikel 7. Bepalingen met betrekking tot de ontvangst
7.1 De klant is gehouden het aantal en de staat van de producten te controleren bij levering.
7.2 In geval van schade of indien de levering niet overeenkomt met de bestelling, dient de klant Trendwood hierover te informeren middels een aangetekend schrijven of per email binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het product/de producten. In dergelijke geval zal Trendwood ter vervanging nieuwe identieke producten leveren of het factuurbedrag terugbetalen aan de klant. Indien schade of niet-conformiteit van de levering niet gemeld wordt aan Trendwood binnen voormelde termijn, behoudt Trendwood zich het recht voor om omruiling te weigeren evenals terugbetaling.
7.3 Indien de klant, nadat Trendwood een bevestiging van verzending van het product heeft toegestuurd aan de klant, het product niet heeft ontvangen binnen een termijn van zeven dagen (voor België) of tien dagen (voor andere landen waaromtrent de website van Trendwood bestelling toelaat), dient zij Trendwood hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, zodat Trendwood kan nagaan wat met de zending gebeurd is. Indien de zending inderdaad verloren is, stuurt Trendwood een nieuwe zending toe aan de klant zonder bijkomende kosten. Evenwel betreffen de door klanten verstuurde terugzendingen die verloren geraken, de verantwoordelijkheid van de klant, niet van Trendwood.
Artikel 8. Prijs - facturering
8.1 Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Voor aangetekende zendingen en expreszendingen (enkel op aanvraag) worden extra kosten in rekening gebracht.
8.2 Voor alle bestellingen worden de op de dag geldende prijzen op de website aangerekend. De bestellingen worden gefactureerd conform het btw-tarief dat geldig is op de dag van de bestelling.
8.3 Trendwood behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde prijzen te wijzigen wanneer er zich prijswijzigingen voordoen.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van Trendwood tot na volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt Trendwood zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.
Artikel 10. Garantie en klachtenmanagement
10.1 De producten vallen onder de garantie zoals voorzien in de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wet biedt aan de consument garantie in geval van non-conformiteit van het consumptiegoed, dit is wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed. De consument kan de wettelijke garantie niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed. Deze wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.
10.2 Bij vragen, opmerkingen of klachten kan de klant op elk moment contact opnemen met Trendwood via de contactgegevens vermeld op de website. Trendwood zal het verzoek van de klant zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen met de betrokken klant. Indien de vraag, opmerking of klacht betrekking heeft op de garantie, moet in beginsel de fabrikant/producent betrokken worden, zodat de behandeling van het verzoek of de klacht meer tijd in beslag kan nemen.
Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, foto’s, product- en bedrijfsnamen, teksten, tekeningen, beelden, informatie en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Trendwood en/of rechthoudende derden. Niets mag gebruikt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.
Artikel 12. Privacy – gegevensbeleid
12.1 Trendwood verkoopt persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden en behandelt deze strikt conform de van toepassing zijnde wetgeving en haar beleid met betrekking tot vertrouwelijkheid. Het privacybeleid van Trendwood is gepubliceerd op haar website.
12.2 Overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving heeft de klant het recht op toegang en correctie van zijn persoonlijke gegevens.
Artikel 13. Toepasselijk recht - geschillenbeslechting
13.1 In geval van geschil is het Belgische recht van toepassing.
13.2 Partijen komen hierbij overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te zullen regelen op een informele wijze en hierbij de grootst mogelijke discretie indachtig te zullen zijn. Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement, afdeling Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt en dat niet wordt opgelost conform de voormelde informele procedure.