Algemene verkoopsvoorwaarden

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals hierbij vermeld worden geacht door de klant te zijn aanvaard, zelfs indien deze voorwaarden in tegenspraak zijn met de eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van onze klant. Deze voorwaarden kunnen ons enkel binden in geval uitdrukkelijk akkoord van onzentwege. Ons akkoord kan nooit worden afgeleid uit het enkele feit dat de voorwaarden waarnaar de klant verwijst door ons stilzwijgen zouden aanvaard zijn.

Offertes en prijsstellingen worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Zij gelden dan gedurende een maand, tenzij anders bepaald. Offertes zijn particulier altijd inclusief BTW, voor projecten en bedrijven exclusief BTW. Alle offertes zijn berekend zonder transportkosten, wettelijke lasten en taksen, enz....

Onze levering- en uitvoeringstermijn is niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een vertraging bij de levering/uitvoering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of intresten. Overmacht, lock-out, staking, oorlog, epidemie, enz. ... zowel bij ons als bij onze leveranciers stellen ons vrij van elke verantwoordelijkheid.

De klachten nopens leveringen of uitvoering van werken dienen per aangetekende brief aan ons te worden overgemaakt binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen of uitvoering/afwerking van de werken. De klachten nopens facturatie dienen per aangetekende brief aan ons te worden overgemaakt binnen de 5 dagen na datum van ontvangst van de factuur.

Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaandelijk akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in dezelfde goede staat als bij aflevering. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 20% van de gefactureerde waarde.

Zichtbare gebreken zijn verondersteld aanvaard te zijn bij gebreke aan protest binnen de hoger omschreven termijn. Voor gewone verborgen gebreken zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de vrijwaring die gebeurlijk door onze leveranciers/onderaannemers wordt verstrekt. Onze aansprakelijkheid is sowieso beperkt tot de vervanging van de geleverde goederen. Wij verlenen, behoudens andersluidende overeenkomst in meer of in min, maximaal 2 jaar garantie op al onze producten, te rekenen vanaf de facturatiedatum. Er wordt evenwel geen garantie verleend voor gebeurlijke windschade.

Onvolledige uitvoering van werken mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen of werken. Gedeeltelijke facturatie mag worden opgemaakt naargelang de levering der goederen en/of uitvoering van de werken.

Elke betaling dient contant op onze zetel te gebeuren bij facturatie, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Al onze facturen zijn betaalbaar te Izegem. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een rente van 12% per jaar vanaf de vervaldag. Bij gebreke van vermelding van een bijzondere vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt eveneens van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling een schadevergoeding aangerekend ten belope van 12% van de hoofdsom met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en zonder afbraak te doen aan de mogelijkheden voorzien door artikel 1244 B.W.. Bij invordering van openstaande facturen en betwistingen omtrent niet uitgevoerde overeenkomsten zal de staat van kosten en erelonen van onze advocaat ten laste vallen van de klant.

Bovendien kunnen wij, onverminderd ons recht op schadevergoeding, indien de klant zijn verplichtingen niet tijdig nakomt dan wel geheel of gedeeltelijk niet nakomt te allen tijde met kennisgeving per aangetekende post en zonder voorgaande ingebrekestelling het contract van rechtswege geheel of gedeeltelijk als onbestaande beschouwen. In dit geval moet de klant onverwijld en uiterlijk binnen de 48 uur na ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare (niet geïncorporeerde) goederen ter onzer beschikking stellen.

De niet betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.

Onverminderd het risico van de klant met betrekking tot de goederen behouden wij ons eigendomsvoorbehoud op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De klant wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst en voor de levering van de goederen uitdrukkelijk gewezen op dit eigendomsvoorbehoud en wordt behoudens schriftelijk protest, uiterlijk op het moment van de levering, veronderstelt hiermee in te stemmen. Wij behoudens tevens het recht om mits voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling retentierecht uitoefenen op de goederen van de klant in ons bezit tot zekerstelling van alle openstaande vorderingen.

Bij levering van goederen gaat het risico voor verlies, tenzij anders bepaald, over van zodra de klant verwittigd wordt dat de goederen op onze zetel beschikbaar zijn. Wanneer de goederen verder bij ons bewaard worden, of, op vraag van de klant vervoerd worden, gebeurt dit voor rekening en op risico van de klant.

Wij alsmede de klant verklaren uitdrukkelijk dat alle schuldvorderingen van welke aard dan ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar beschikken, tussen hen onderling automatisch gecompenseerd worden met alle schulden van welke aard ook, huidige en toekomstige, die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op het ogenblik van het ontstaan van de respectieve schuldvorderingen en schulden, onafhankelijk van hun opeisbaarheid. In geval van faillissement of ontbinding van de klant of indien de klant het minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie aanvraagt conform de wet van 31.01.2009 op de continuïteit der ondernemingen, zullen wij het recht hebben om de op het ogenblik van de faillietverklaring, ontbinding of aanvraag van één van de procedures van de wet van 31.01.2009 door de klant, ten laste van deze laatste nog bestaande, al dan niet opeisbare schuldvorderingen van welke aard dan ook, te compenseren met de ten voordele van ons op datzelfde ogenblik nog bestaande schulden, vooraleer één of andere storting aan de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde, ontbonden of de zich op de wet van 31.01.2009 beroepende klant te doen.

De koper erkent uitdrukkelijk in kennis te zijn gesteld dat bij de bewerking van stoffen en metalen kleurverschillen kunnen bestaan. De loutere vaststellingen van dergelijke kleurverschillen zal nooit aanleiding kunnen zijn tot weigering van enige levering, tenzij het tegendeel schriftelijk en op voorhand bedongen werd.

Bij gerechtelijke inning of betwisting zijn alleen de rechtbanken te Kortrijk of het Vredegerecht te Izegem bevoegd.

laatst bijgewerkt : 28/05/18Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!